053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2560
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ และโรงเรียนบ้านห้วยบง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 ทุน