053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
และ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด พม. และภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่