053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

งานวันลอยกระทง ปี 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับเด็กๆ
ในสถานสงเคราะห์ฯ สอนเด็กๆ ทำกระทงใบตอง เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ...
ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ได้ร่วมรำวงกับเจ้าหน้าที่และเด็กๆ อย่างสนุกสนาน และได้พาเด็กๆ ไปลอยกระทง โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด