053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

เด็กๆ ช่วยกันเก็บกวาดหญ้าในสนามฟุตบอลบ้านเด็กชายเชียงใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม  2560

เด็กๆ ช่วยกันเก็บกวาดหญ้าในสนามฟุตบอล

ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่