053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

กิจกรรม “ กิจกรรมนำเด็กทัศนศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์

ณ สวนสัตว์เชียงใหม่