053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมปันน้ำใจ ให้พี่น้อง

วันที่ 16 กันยายน 2560

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ชมรม รปศ. ปันยิ้ม สู่สังคม จัดกิจกรรมปันน้ำใจ

ให้พี่น้อง เพื่อปันน้ำใจให้เด็กและเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ให้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง เพื่อดำรงชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

ณ  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่