053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

เพ้นท์สี

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
กิจกรรม “กิจกรรมศิลปะการเพ้นท์สีเฟอร์นิเจอร์”
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และฝึกสมาธิในการใช้สี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ อีกทางหนึ่งด้วย