053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

พาเด็กเที่ยวไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
กิจกรรมพาเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ไปเที่ยวชมสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่
สนันสนุนกิจกรรมโดย
มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า OSSO สหรัฐอเมริกา