053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อหลวง

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง" สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำความสะอาด
ณ  วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่