053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU.

วันที่ 7

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ กับสวนสัตว์เชียงใหม่

ระหว่าง

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนสัตว์เชียงใหม่

โดย ผู้ปกครองวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ และ ผอ.นิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

เพื่อให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็ก โดยใช้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปีวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ กับสวนสัตว์เชียงใหม่ 

ระหว่าง

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนสัตว์เชียงใหม่

โดย ผู้ปกครองวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ และ ผอ.นิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

เพื่อให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็ก โดยใช้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

กรกฎาคม 2560 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยเครือข่ายความร่วมมือแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ กับสวนสัตว์เชียงใหม่ 

ระหว่าง

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนสัตว์เชียงใหม่

โดย ผู้ปกครองวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ และ ผอ.นิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

เพื่อให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็ก โดยใช้สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี