053-121 157-8
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม


1. องค์การ  Care For children
ประวัติความเป็นมา ครอบครัวอุปถัมภ์เป็นครอบครัวทดแทนแบบชั่วคราว ที่รับเด็กในสถานสงเคราะห์ไปช่วยเลี้ยงดูชั่วคราว โดยอุปการะเด็กที่บิดามารดาไม่พร้อมที่จะรับเด็กกลับไปอุปการะเอง หรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ การส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านและให้เด็กได้สัมผัสกับสภาพครอบครัว อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กอีกทางหนึ่ง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่เริ่มดำเนินการโครงการครอบครัวอุปการะตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 โดยมีเด็กจำนวน 10 คน อยู่ในความดูแลของครอบครัวอุปการะ จำนวน 5 ครอบครัว  

การดำเนินงานโครงการครอบครัวอุปการะร่วมกับองค์การ Care for Children
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำข้อตกลง ฉบับที่ 1 ร่วมกับองค์การ Care for Children ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการดูแลเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กกำพร้าและเด็กถูกทอดทิ้งในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการดำเนินการตามกิจกรรม ทั้งด้านการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการดูแลเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศไทย องค์การ Care for Children ได้พิจารณาสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่เป็นโครงการนำร่องในประเทศไทย โดยระยะเริ่มแรกของการจัดทำโครงการได้ให้เงินสนับสนุน งบประมาณร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนครอบครัวอุปการะ จำนวน 20 ราย โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกัน 3 ปี โดยแต่ละปีจะขยายจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นปีละ 20 ราย และได้ มอบหมายให้ Mr. Thomas Jeffrey Abbott ตำแหน่ง South East Asia Project  Manager ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานขององค์การ Care for Children ในประเทศไทย การลงนามข้อตกลงฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558  โดยมีสถานสงเคราะห์เด็กเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 4 แห่ง รวมทั้งหมดเป็น 5 แห่ง ได้แก่
1.สถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านเชียงใหม่
2. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
3. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
4. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
5.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน ศรีธรรมราช

โดยองค์การ Care for Children จะให้เงินสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนครอบครัวอุปการะ และฝึกอบรมแก่บุคลากรจากทุกสถานสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานด้านครอบครัวอุปการะด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากล โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกัน 3 ปี และจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 10 สถานสงเคราะห์ในอนาคต

กิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ปกครองอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และทีม Onehome กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานรื่นเริง ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและสามารถสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อบุคคลอื่น

ศึกษาดูงานบ้านมิตราทร

คณะเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์กรที่ให้บริการสวัสดิการแก่เด็ก และเยาวชน และครอบครัวที่ประสบปัญหาในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ มีจิตมุ่งบริการ เสียสละ และเกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อยกระดับการทำงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการทำงาน และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้รับริการ ณ บ้านมิตราทร มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งสภาเด็ก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผู้ปกครองวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล และอำเภอ และโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องกุหลาบพันปี โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่