053-121 157-8
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีพัฒนาการตามวัย และมีศักยภาพในการดำรงตนเบื้องต้นพ้นจากภัย คุกคาม สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้บนพื้นฐาน
   แห่งความพอเพียง โดยให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ และการจัดการสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพด้วยทีมสหวิชาชีพ
3. ส่งเสริมเครือข่ายในชุมชนมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดบริการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับ
5. พัฒนาบุคลากรมีทักษะในการจัดบริการอย่างมืออาชีพ