053-121 157-8
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งเดียวที่อยู่ในภาคเหนือ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20  เมษายน  พ.ศ.2513  สังกัดกองสงเคราะห์เด็ก
และบุคคล วัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ อายุตั้งแต่ 5
จนถึง 18 ปี ที่เป็นเด็กกำพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อนขอทาน ไร้ที่พึ่ง เป็นบุตรติดผู้ต้องขัง ครอบครัวมีฐานะยากจน หัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วยเรื้อรัง วิกลจริต
พิการทุพพลภาพ และเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ตลอดจนเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัยและตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่ออันตรายหรือการกระทำผิดต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จึงเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักป้องกัน
การค้า หญิงและเด็ก  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในปี พ.ศ.2546  ได้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
จึงกำหนดให้สถานสงเคราะห์ฯ ขยายช่วงอายุของเด็กที่อยู่ในความคุ้มครองไปจนถึงอายุ  24 ปี และในปี พ.ศ. 2551 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่อยู่
ภายใต้สังกัด สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก นอกจากนี้ เมื่อในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ได้รับมอบหมายภารกิจให้เป็นสถานรองรับเด็กชายที่ติดเชื้อจาก
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยรับเด็กจากทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2558  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อยู่ภายใต้กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558  

และในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2559 เปลี่ยนมาสังกัด กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์