053-121 157-8
งานรับบริจาค

งานรับบริจาค

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
ท่านสามารถมาบริจาคตามช่องทาง ดังนี้