053-121 157-8
ข่าวประกวดราคา
จำนวนผู้เข้าชม : 241
วันประกาศ 19 ม.ค. 3104 วันหมดอายุ 2 ก.พ. 3104

ขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด


     สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขแนบท้ายประกาศนี้

     ผู้สนใจสามารถขอดูครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้  ณ  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารงาน  โทรศัพท์  053-121158  ในวันและเวลาราชการ